สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปกร จ.นครปฐม

20 มกราคม พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 17 มกราคม 2563  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยศิลปกร จ.นครปฐม เพื่อเรียนรู้ แลกเปลี่ยนการรวบรวม จัดเก็บ สงวนรักษา จัดทำเครื่องมือช่วยค้นเอกสาร หนังสือโสตทัศนวัสดุ ข่าวหรือบทความจากวารสารหรือหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและวัสดุที่มีความสำคัญต่อหอจดหมายเหตุ และเพื่อให้บริการและเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและ บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง บุคคลภายนอกทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน และการศึกษาค้นคว้าวิจัย

ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำบลพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"