สำนักหอสมุดร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40

20 มกราคม พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2563 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 (40th WUNCA)  ประธานในพิธีเปิดการประชุม โดย รศ.นพ.สรนิต ศลิธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม  สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรม การศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาระหว่างกลุ่มสมาชิก

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"