สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

16 มกราคม พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี  เนื่องในการเข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมสำนักหอสมุด เพื่อให้นักศึกษาได้เชื่อมโยงความรู้ในบริบทที่แตกต่าง มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งความรู้ภายนอกห้องเรียน และเป็นแนวทางการพิจารณาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป

ทั้งนี้ สำนักหอสมุดได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด ด้านงานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหัวหน้างานแต่ละงาน เป็นวิทยากร บรรยายให้แก่อาจารย์และนักศึกษาจำนวน 32 คน

วันที่ 16 มกราคม 2562  เวลา 11.00-13.00 น. ณ.ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"