สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10

15 มกราคม พ.ศ. 2563 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

เมื่อวันที่ 8-10 มกราคม 2563 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ  PULINET ครั้งที่ 10  โดยมี ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย ให้แก่บุคลากรในข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ และผู้สนใจทั่วไป

ทั้งนี้ สำนักหอสมุดได้ส่งบุคลากรสำนักหอสมุด นำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ ได้แก่ นายมงคล อุตะมะแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นำเสนอเรื่องระบบจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นางสาวรัชฎาภรณ์ มูลมาก และนางสุณี ไชยวงษ์ บรรณารักษ์ นำเสนอเรื่องการวิเคราะห์ความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"