สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมในโครงการ Smart User: การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้า

18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมในโครงการ Smart User: การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้า  กับการบรรยายเรื่อง Guide to Getting Published with Emerald แนะนำการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ของสำนักพิมพ์ Emerald   โดย คุณวัลย์ลดา ภัทรโภคินเศรษฐ์

และการใช้งานฐานข้อมูล Business Source Complete จาก บริษัท EBSCO โดยคุณนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช  

    วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1921 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"