สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมในโครงการห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ Friends of Library

18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมในโครงการห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้ Friends of Library    กับการเสวนา ในหัวข้อเรื่อง “โซเชียลมีเดีย ยิ่งเสพ ยิ่งเครียด” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธินันท์  ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต และ อ.จุฑารัตน์ เปลวทอง สังกัดภาควิชาจิตวิทยา เชี่ยวชาญสาขาจิตวิทยาการปรึกษาและจิตวิทยาคลินิค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

    สำหรับกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดภายในงานได้แก่ การแนะนำบริการของห้องสมุด  การยกเว้นค่าปรับหนังสือให้ฟรี  บริการ Hi Speed Catalogue  การสั่งหนังสือออนไลน์  บริการยืมต่อ- จองออนไลน์  บริการ Current Content Awareness  บริการ IRDS (Information Resources Delivery Service)   บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า และบริการขอหมายเลข ISBN 

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"