สำนักหอสมุดมหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่และการประชุมวิชาการ เรื่อง

30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชมรมห้องสมุดเชียงใหม่และการประชุมวิชาการ เรื่อง "การเรียนรู้และพัฒนาห้องสมุดสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0"  

การเสวนาเรื่องการเรียนรู้และพัฒนาห้องสมุดสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย ผศ.ดร.นิโลบล วิมลสิทธิ์ชัย ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นันทศรี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   และการนำเสนอระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Open Source : OBBC โดย นายมงคล อุตะมะแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุดมหาวิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ในช่วงบ่ายมีรายงานผลการดำเนินงานของชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ในรอบปีที่ผ่านมา โดย นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการพัฒนาห้องสมุดสู่รางวัล ห้องสมุดสีเขียว โดยนายกฤษดา นันทวาสน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสา จังหวัดน่าน

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"