สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดทำกระทง

13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

เมื่อวันที่ 11  พฤศจิกายน 2562 สำนักหอสมุดได้จัดกิจกรรมต้อนรับวันลอยกระทง เพื่อร่วมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีไทยเป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชมชน  โดยทางสำนักหอสมุดได้จัดสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการทำกระทงไว้ให้สำหรับนักศึกษาอาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป ได้ร่วมกันทำกระทงด้วยตนเอง ทั้งนี้ได้มีบุคลากรของสำนักหอสมุดคือคุณไพวรรณ ท้าวเคหะเป็นวิทยากรให้ความรู้และเทคนิค ในการทำกระทงในรูปแบบต่างๆ และในกิจกรรมยังมีการบรรเลงเพลงจากทีมงานของ LibrarySong ด้วย ณ บริเณลานเพลิน ด้านหน้าสำนักหอสมุด

   ในการทำกิจกรรมการทำกระทงครั้งนี้ ผู้ร่วมงานได้นำกระทงที่ทำขึ้นเองกลับไปลอยในแม่น้ำเพื่อแสดงความสำนึกคุณของน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ อันเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิต อีกด้วย

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"