สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย

26 กันยายน พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย

โดยนางสาวฐิติกา อาษากิจ หัวหน้างานบริการสารสนเทศ และนางธญา ตันติวราภา บรรณารักษ์ชำนาญการ เป็นวิทยากรการอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษารายวิชา com 1103 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา (Management of Educationel Information System)ของนักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 2 หมู่เรียน คือ คพ.ค4.1 และ คพ.ค4.2 จำนวน 46 คน  เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย

วันจันทร์ ที่ 23 ก.ย.2562 เวลา 9.00 – 13.00 น. ณ ห้องดิจิทัล 2 ศูนย์แม่ริม

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"