การประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามตามผลและการสรุปผลการดำเนินโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

9 กันยายน พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามตามผลและการสรุปผลการดำเนินโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดเป็นผู้กล่าวรายงาน

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม และสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการประชุม จำนวน 22 โรงเรียน มีตัวแทนครูที่ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการสอน จำนวน 45 คน อีกทั้งมีการจัดประกวดแข่งขัน การอ่านคำ การเขียนตามคำบอก และการอ่านคิดวิเคราะห์ โดยโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์มาเข้าร่วมการแข่งขัน ทุกระดับชั้น ได้แก่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 รวมจำนวนหมด 149 คน

ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"