สำนักหอสมุดดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

เมื่อวันที่ 27 – 29 สิงหาคม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และทีมงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ในโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้ติดตามผลการใช้แผนการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนของครูที่ใช้สอนให้กับนักเรียน ได้แก่ แผนการเรียนการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) บัตรคำ และชุดกิจกรรมจากกระดาษ ทั้งนี้เป็นการติดตามการใช้สื่อในด้านนโยบาย วิธีการใช้ เทคนิค ประโยชน์ ผลกระทบ และปัญหา โดยทำการ Focus Group จากผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนที่ใช้สื่อ และตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้น เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุง และพัฒนางานในโครงการอ่านออกเขียนได้ฯ ของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น

สำนักหอสมุดได้รับผิดชอบในเขตพื้นที่ อำเภอฝาง อำเภอเชียงดาวอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านถ้ำ, โรงเรียนบ้านเวียงฝาง, โรงเรียนบ้านแม่สาว, โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน), โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9, โรงเรียนบ้านห้วยศาลา, โรงเรียน ตชด. ศึกษานารีอนุสรณ์ 3, โรงเรียนบ้านสุขฤทัย, โรงเรียนโชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม และ โรงเรียนกมล – เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) สำหรับจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ มีทั้งหมด 36 โรงเรียน ครอบคลุมทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีทีมงานจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการใช้สื่อการเรียนการสอนทุกโรงเรียน เช่นกัน

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"