สำนักหอสมุดติดตามและประเมินผลการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ภายใต้โครงการการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ชุมชนในท้องถิ่น

27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร. สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ภายใต้โครงการการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ชุมชนในท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านตาลเหนือ ตำบลตาลเหนือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ในด้านการปรับภูมิทัศน์ การตกแต่งห้องสมุด พื้นที่นั่งอ่าน การจัดหมวดหมู่ การลงรายการทรัพยากร การจัดชั้น การเก็บสถิติต่างๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และนำผลการติดตาม การประเมิน มาพัฒนางานบริการของห้องสมุดต่อไป

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"