การอบรมรายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการใช้งานระบบบริหารจัดการ การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL)

26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ งานบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด เข้าร่วมประชุมเรื่อง “รายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการใช้งานระบบบริหารจัดการ การให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL) ตามโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา  โดยการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล สหบรรณานุกรมเพื่อสนับสนุนห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรมเข้าด้วยกันเป็นฐานข้อมูลกลางของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้บริการระบบสืบค้นที่สามารถตรวจสอบแหล่งจัดเก็บทรัพยากรห้องสมุด ของสถาบันอุดมศึกษาได้จากการสืบค้นเพียงครั้งเดียว

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษาธิการ

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"