การอบรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย หัวข้อการใช้ e-Books เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0

21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาทักษะการเรียนรู้สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย หัวข้อการใช้ e-Books เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0   โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม เป็นประธานเปิดการอบรม      วิทยากรโดย คุณธนกฤต ลภัสศิริกุล Senior Sales Executive , Library Reference จากสำนักพิมพ์ Cengage Learning ประเทศไทย

    ในการอบรมครั้งนี้ได้มีอาจารย์ และบุคลากร เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน โดยได้อบรมเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูล General Science Collection ,Educator's Reference Complete และการใช้ e-Books เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0

    วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26072 ชั้น 7 สำนักหอสมุด

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"