สำนักหอสมุดเข้าร่วมเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาทางคอมพิวเตอร์

13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดเข้าร่วมเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยบนเว๊บ จำนวน 2 Section โดยให้ความรู้ดานการเขียนอ้างอิงและการจัดทำบรรณานุกรม รวมทั้งสอนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำอ้างอิงและบรรณานุกรมอัตโนมัติ (Zotero)

ในวันที่ 2 ส.ค.เวลา 12.00-15.00 น. และวันที่ 6 สิงหาคม 8.00-11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 265 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"