สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด

9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 5/2562  พร้อมด้วย คณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด ทั้ง 4 ท่าน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นเลขานุการ กล่าวรายงานการประชุม และมีผู้บริหาร บุคลากร สำนักหอสมุด เข้าร่วมการประชุม ในการนี้คณะกรรมการประจำสำนักได้เยี่ยมชมห้องบริการหนังสือต่างๆของห้องสมุด และการบริหารงานของห้องสมุดที่ศูนย์แม่ริม ด้วย

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหคม   2562 เวลา 13.30.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"