สำนักหอสมุดจัดการประกวดการออกแบบพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด จัดให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมการประกวด การออกแบบพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้มีการนำเสนอผลงานการออกแบบผลงานของแต่ละทีม จำนวนทั้งหมด 14 ทีม เพื่อให้ผู้เข้าประกวดได้นำเสนอ แนวคิด เกี่ยวกับทัศนียภาพที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบ ให้คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสิน

การพิจารณาตัดสินผลการประกวด ทีมที่ชนะเลิศได้แก่ ทีมบ้านถาปัด สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม I Nature สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมแมวจอมยุ่ง สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ชั้น 1ลานกิจกรรม Learning Space สำนักหอสมุด

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"