การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย

13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

    เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562  สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)  โดยห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษารวบรวม และจัดเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา งานวิจัย บทความวิชาการ และหนังสือหายากของสถาบันการศึกษาไว้ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันมีข้อมูลฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์จัดเก็บอยู่ในระบบฯ รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 491,500 เล่ม โดยได้รับความร่วมมือจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่หน้าที่รวบรวมเอกสารจากหน่วยงานภายใน และดำเนินการแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์

     ในการนี้สำนักหอสมุดได้ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 3 คน คือ นางธญา ตันติวราภา  นางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร และนางสาวรัชฎาภรณ์ มูลมาก เพื่อรับมอบหมายเป็น Site Admin ในการดำเนินโครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) ต่อไป

      เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"