สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในองค์กร

11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและแนวทางในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในองค์กร

วิทยากรในการอบรม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พัชรินทร์  สารมาท อดีตประธานอาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา  ไชยวงศ์ อดีตรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"