สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 31 ก.ค. 2562

5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation) ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 31 ก.ค. 2562 เพื่อทำความรู้จักกับห้องสมุดให้มากขึ้นและเรียนรู้วิธีการสืบค้นหนังสือ

---ตารางการอบรม---

วันอังคาร เวลา 12.00 - 15.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26072 ชั้น 7 สำนักหอสมุด

วันพุธ มี 5 รอบ (4 รอบที่เวียงบัวและ 1 รอบที่แม่ริม)

รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 12.00 - 15.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26071 ชั้น 7 สำนักหอสมุด

รอบที่ 3 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รอบที่ 4 เวลา 12.00 - 15.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26072 ชั้น 7 สำนักหอสมุด

รอบที่ 5 เวลา 12.00 - 15.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์แม่ริม ชั้น 2 อาคาร อเนกประสงค์ด้านภาษา วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารแมลงปอ)

วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26072 ชั้น 7 สำนักหอสมุด

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"