สำนักหอสมุดเข้าร่วมการสัมมนากลุ่มความร่วมมือผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดเข้าร่วมการสัมมนากลุ่มความร่วมมือผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ครั้งที่ 4 ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีบุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมงาน จำนวน 2 คน คือ นายมงคล อุตะมะแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ เพื่อได้เห็นพัฒนาการและความก้าวหน้าของระบบฯ รวมถึงการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้คิดเห็นด้านต่างๆในการใช้งาน และการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"