สำนักหอสมุดจัดอบรม การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด(Library Orientation) ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดการอบรมการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด (Library Orientation)  โดย อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการเปิดโครงการและแนะนำพื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุด พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักหอสมุดได้ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องใช้ห้องสมุด การสืบค้นสารสนเทศในห้องสมุด ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 170 คน

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"