สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อการเรียนการสอนพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และการคิดวิเคราะห์

17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อการเรียนการสอนพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และการคิดวิเคราะห์

    โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และการคิดวิเคราะห์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะสำหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่

    มีโรงเรียนทั้ง 36 โรงเรียนที่มาร่วมเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้และการคิดวิเคราะห์ เพื่อจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

    สำหรับการอบรมจะประกอบด้วย การชี้แจงความเป็นมาของโครงการอ่านออกเขียนได้และการคิดวิเคราะห์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนและรายละเอียดของหลักสูตร โดย ผศ.ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม และ ผศ.ดร.กิตติวงษ์ วงศ์ทิพย์, สาธิตการจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อ ขั้นที่ 1 รู้จำตัวอักษรโดยอาจารย์นัฐญภรณ์ เลิศอนรรฆภัณฑ์,การสาธิตการจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อ ขั้นที่ 2 ขั้นตอนประสมคำใหม่ โดย ผศ.ศันทนี คุณชยางกูร และ ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท,สาธิตการจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อ ขั้นที่ 3 ใส่ใจการผันวรรณยุกต์ โดย ผศ.ดร.กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ การสาธิตการจัดการเรียนและการใช้สื่อ ขั้นที่ 4 ฉุกคิดแจกลูกสะกดคำ โดย ผศ.ดร.กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์,สาธิตการจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อ ชั้นที่ 5 ดื่มด่ำคำลักษณะพิเศษ โดย อ.แสงจันทร์ เกศากิจ และ อ.คะเณยะ อ่อนนาง,สาธิตการจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อ ขั้นที่ 6 อ่านและคิดเรื่องขอบเขตเกี่ยวกับสุขภาวะ โดย อ.ดร.ศศิธร อินตุ่น และ อ.คะเณยะ อ่อนนาง

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"