บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การใช้บริการสำนักหอสมุดและการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ” ให้กับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

นางสาวฐิติกา อาษากิจ หัวหน้างานบริการสารสนเทศ และนางสาวอรวรา ใสคำ บรรณารักษ์ สำนักหอสมุด ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การใช้บริการสำนักหอสมุดและการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ” ให้กับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อการต้อนรับนักศึกษาใหม่และเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"