อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร เรื่อง การสิบค้นข้อมูลทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาอังกฤษ

4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด และนางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร เรื่อง การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษาชั้น ปีที่ 3 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลทางวิชาการด้านภาษาอังกฤษ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"