สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดเชียงใหม่

1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2526 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ในการจัดการห้องสมุดซึ่งกันและกัน และการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"