สำนักหอสมุดร่วมการประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง

1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 9 โดยมี ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดการประชุม พร้อมด้วยอาจารย์เกวลี รังษีสุทธาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด ที่เข้าร่วมการประชุมจาก 8 แห่ง ภาคเหนือ จำนวนกว่า 40 คน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากร ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และงานวิชาการด้านต่างๆให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยาการในการบรรยายเรื่อง transformation in Learning community

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"