สำนักหอสมุดร่วมกิจกรรม ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย เผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

วันที่ 30  พฤษภาคม 2562 สำนักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย เผยแพร่องค์ความรู้ในเวทีตลาดนัด KM  โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ในการอบรมนี้ สำนักหอสมุดได้มีการนำเสนอการจัดการความรู้ เรื่อง แบบฟอร์มดี๊ดีย์ มีสไตล์ด้วย Google Forms บรรยายโดยนางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดงานเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุด และมีการนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานบนเวทีอีก 12 หน่วยงาน ด้วยกัน

ณ ชั้น 15  อาคารราชภัฏ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"