สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม KM DAY หัวข้อการบริหารเชิงรุก

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  และถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดี กิจกรรม KM DAY หัวข้อการบริหารเชิงรุก โดยมีอาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด เป็นผู้กล่าวรายการและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน

วิทยากรที่มาเติมเต็มความรู้ในงานคือ อาจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต  ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์  ในหัวข้อ “จิตวิทยาเพื่อการบริการที่น่าประทับใจ”

ในกิจกรรมนี้ได้มีการจัดนิทรรศการและการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี   ของแต่ละแนวปฏิบัติ ของสำนักหอสมุดด้วย

วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"