สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ขนมไทยไฉไลสร้างรายได้ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

เมื่อวันพุธที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  สำนักหอสมุดร่วมกับธนาคารออมสิน  ได้ทำการอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร  ขนมไทยไฉไลสร้างรายได้ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน  ในกิจกรรมนี้ได้สาธิตวิธีการทำขนมบัวลอย ขนมสอดไส้ ขนมมันม่วง  ให้แก่ผู้ร่วมโครงการ

วิทยากรโดย นางอุไรวัน จันทร์ชื่น  นางสาวอรวรา  ใสคำ  นางสาวศรัญยา ไชยวงค์ และนางสาวนภพรรณ  รุ่งทองคำกุล

ณ  ห้องอบรมศูนย์ราชการ  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"