สำนักหอสมุดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ให้ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เนื่องในการเข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมสำนักหอสมุด เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และมีประสบการณ์ตรงจากแหล่งความรู้ภายนอกห้องเรียน

ทั้งนี้ สำนักหอสมุดได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานห้องสมุด ด้านงานเทคนิค งานบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหัวหน้างานแต่ละงาน เป็นวิทยากร ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาจำนวน 45 คน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00-11.00 น. ณ.ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"