สำนักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรม Coffee Talk กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Km day หัวข้อ การหาทุนวิจัยให้เหมาะกับเรา

17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรม Coffee Talk กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  Km day หัวข้อ การหาทุนวิจัยให้เหมาะกับเรา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการหาทุนวิจัยจากหน่วยงานที่ให้ทุนในประเทศและต่างประเทศ ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) บรรยายและให้ความรู้ โดย อาจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย และนางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"