การสัมมนาภารกิจส่งเสริมการอ่านและสรุปผลการดำเนินงานโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่และการอบรมเชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์

2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด และกลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาภารกิจส่งเสริมการอ่านและสรุปผลการดำเนินงานโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่และการอบรมเชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น  โดย ดร.รังสรรค์  วิบูลอุปถัมภ์ ผู้แทน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด บรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการงานห้องสมุด การบูรณาการงานห้องสมุดสู่ห้องสมุดเคลื่อนที่

และอาจารย์วรรณา เทียนมี มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ บรรยายเรื่อง การสอนภาษาไทยให้เด็กชาติพันธ์ุ เครื่องมือและกรณีศึกษาจากภาคเหนือ

ในวันที่ 29 เม.ย. – 1 พ.ค.2562  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26073 ชั้น 7 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"