สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM

9 เมษายน พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ศุกร์สุขสันต์  โดยมี นางเสาวนีย์ สุริยะเจริญ หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหาร เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรสำนักหอสมุด ในหัวข้อ “การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ”  ตามโครงการการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด   วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.   ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"