สำนักหอสมุด ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ของสำนักหอสมุด

7 เมษายน พ.ศ. 2562 โดย จิตรดา หมั่นขีด

สำนักหอสมุดขอต้อนรับบุคลากรใหม่ที่ได้รับบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นางสาวภัทราภรณ์ แสงปัญญา 2. นางสาวอัจฉรา วงศ์จันทร์ 3. นางสาวชุติมา คำสอน เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 3 เมษายน 2562


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"
SMART@CMRU Library