สำนักหอสมุด ทำการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดศูนย์แม่ริม

3 เมษายน พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

เมื่อวันที่ 1 – 2 เมษายน 2562  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทำการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดศูนย์แม่ริม โดยทำการขนย้ายทรัยากรสารสนเทศ แบบเรียน แผนการสอน หนังสือคู่มือครู สารานุกรม วิจัย หนังสืออ้างอิงและหนังสือภาษาอังกฤษ บางส่วนไปให้บริการที่ห้องสมุดศูนย์แม่ริม พร้อมทั้งจัดสถานที่พื้นที่นั่งอ่าน ทำการขั้นชั้นหนังสือและอ่านชั้นหนังสือ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับครูและพร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"