สำนักหอสมุดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น

12 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา  พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้ โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่เป็นพี่เลี้ยง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2561 และแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2562

ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของโรงเรียน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนและกลุ่มครูภาษาไทย พร้อมทั้งได้นำเสนอประเด็นปัญหาและความต้องการ ของแต่ละกลุ่มด้วย

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"