สำนักหอสมุด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชดเชยคาร์บอนและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์

7 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดย สุทัศน์ เขียวนิล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชดเชยคาร์บอนและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์  โดยมี อาจารย์ ดร.สุรชัย ณรัฐ จันทร์ศรี อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เป็นวิทยากร ในหัวข้อ ผลกระทบภาวะโลกร้อนกับกระแสตื่นตัวในการแสดงข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์และผลกระทบต่อธุรกิจ รูปแบบของคาร์บอนฟุตพริ้นท์และมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2558

วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"