สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดทำกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน

27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดย อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และบุคลากร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำกิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  ภายใต้โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ในกิจกรรมนี้ได้มี อาจารย์และนักศึกษาประจำภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปี่ที่ 1,2 และ3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  รวมทั้งร่วมปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน ตลอดจนภูมิทัศน์โดยรอบห้องสมุด ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องสมุด โรงเรียนบ้านตาลเหนือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"