สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ KM

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ ศุกร์สุขสันต์  โดยนางสาววรัฏฐา กัวตระกูล และนางสาวแสงเพชร อินสมวงค์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด ในหัวข้อ “หนังสือจ๋า หา ง่าย จัง” ตามโครงการการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด   วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายเชียงใหม่ ชั้น 8 อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"