อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม"

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นวิทยากร พร้อมด้วยนางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร ผู้ช่วยวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม" ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วม ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, สุรดา ปฐวีวิจิตร

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"