สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวจิตรดา หมั่นขีด ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวจิตรดา หมั่นขีด ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุด เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 53   สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วันพุธที่ 23 มกราคม 2562

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"