สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด อบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (Thailis) ประจำปี2562 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 28-29 มกราคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรมงานบริการสารสนเทศ ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนางสาวอรวรา ใสคำ ,นางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร และนางสาววรัฏฐา กัวตระกูล เข้าอบรมในหัวข้อเรื่องการใช้งานฐานข้อมูลได้แก่ 

  1. ProQuest Dissertations & Theses Global  
  2. IEEE/IET Electronic Library IEL
  3. ACM Digital Library 
  4. ฐานข้อมูล Web of Science

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"
SMART@CMRU Library