สำนักหอสมุดได้เข้าร่วมจัดทำห้องสมุดตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 13.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุในบริษัท ซีเค เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) อุปถัมภ์  หมู่ที่ 4 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ทางสำนักหอสมุด โดยมีอาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ รองผู้อำนวยการและบุคลากร สำนักหอสมุด ได้เข้าร่วมจัดทำห้องสมุดตามโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วย

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"