สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาสังคมศึกษา รายวิชานวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา ชั้น ปี ที่ 3 จำนวน 50 รูป/คน  ทั้งนี้คณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมบรรยากาศการจัดนิทรรศการ และห้องอียิปต์ศึกษา โดยมีวิทยากรจากบุคลากรสำนักหอสมุดให้การบรรยาย

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"