สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยได้ดำเนินกิจกรรมศึกษาบริบทและความต้องการในการพัฒนาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และดำเนินการติดตามประเมินผลการฝึกอบรมและการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ตชด.ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 11-13 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"