สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 The 9th PULINET National Conference: Together We Share เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิชาการ/งานวิจัย ให้แก่บุคลากรในข่ายงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ระหว่างวันพุธที่ 9 - วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี โดยสำนักหอสมุด ได้ส่งบุคลากรไปร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน 4 คน ได้แก่

  1. นางสาวรัชฎาภรณ์ มูลมาก และนางสุณี ไชยวงษ์  นำเสนอในหัวข้อการศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่
  2. นางธญา ตันติวราภา  และนางสาวสุรดา ปฐวีวิจิต  นำเสนอในหัวข้อการใช้และความต้องการใช้ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"