สำนักหอสมุดเข้าร่วมจัด นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด หัวข้อ Library 4.0 โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

วันที่ 8-11 มกราคม 2562  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด หัวข้อ "Library 4.0 สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ บูรณาการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา" ณ โรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานนี้ผู้ช่วยศราตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้แก่น้องๆนักเรียนในหัวข้อ "Library 4.0 ด้วย เกี่ยวกับหนังสือมีชีวิต (Living Books)

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"