สำนักหอสมุด มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่จาก รองศาสตราจารย์.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย

23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดย มงคล อุตะมะแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่จาก รองศาสตราจารย์.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 4 มกราคม 2562 

ภาพกิจกรรม


สำนักหอสมุด "มุ่งมั่นให้บริการ สร้างสรรค์ความรู้สู่ชุมชน"