กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว

สำนักหอสมุดจัดโครงการ CMRU Library แชร์เป๋า เฮาหื้อยืม 2019

สำนักหอสมุดเปิดให้บริการ Green collection

สำนักหอสมุด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

สำนักหอสมุด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชดเชยคาร์บอนและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์