กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว

การมอบรางวัล DIY สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

สำนักหอสมุดเข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี พ.ศ. 256

DIY สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2022